Obec Ústrašín   Click to listen highlighted text! Obec Ústrašín

Kontakt

Mimořádné opatření nařízené ministerstvem zdravotnictví:

 

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina s účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00hod do odvolání se na uzemí Kraje Vysočina.

Nejnovější informace naleznete zde https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Informace pro občany

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli nákaze zřídilo nový web. Na adrese https://koronavirus.mzcr.cz jsou k dispozici aktuální statistiky, vydaná opatření proti nákaze, informace pro zdravotníky, zaměstnavatele i zaměstnance, doporučené postupy, tiskové zprávy či potřebné materiály ke stažení.

 

!NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ!

!!NUTNÉ!! Zásadní upozornění pro kontakty v rámci rodiny !!NUTNÉ!!

 

Pro doporučení o preventivních a ochranných opatřeních a dalším vývoji situace sledujte zejména příslušné stránky institucí:

Vláda České republiky – www.vlada.cz
Ministerstvo zdravotnictví – www.mzcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz
Ministerstvo zahraničních věcí – www.mzv.cz
Státní zdravotní ústav – www.szu.cz
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí – www.ecdc.europa.eu
Mezinárodní zdravotnická organizace – www.who.int

Formy podání na elektronickou podatelnu

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , pro příjem všech datových zpráv
Adresa umístění elektronické podatelny pro přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obec Ústrašín, Ústrašín 3, 39301 Pelhřimov

Pravidla potvrzování doručených zpráv včetně vzoru

Příjem elektronické zprávy je obsluhou elektronické podatelny potvrzen. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:
"Vaše podáni .. bylo přijato dne 2006-01-13 10:47:22 k dalšímu zpracování."
Zpráva je podepsána kvalifikovaným certifikátem pracovníka podatelny, který podání přijal.
 

Seznam povolených formátů datových zpráv

  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (RTF format)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.pdf (grafický formát)
  • formát *.zip (archiv)
  • formát *.xls (Excel )
  • formát *.tif, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png (obrázky)

Seznam povolených typů nosičů dat

  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  • CD se souborovým systémem ISO9660

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí. Pokud zpráva obsahuje kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy, které proběhne standardním způsobem. Nevyžádané opakované reklamní informace mohou být odmítnuty. Zpráva o odmítnutí obsahuje důvod odmítnutí zprávy a obsahuje následující text:
Vaše podání bylo odmítnuto dne 2006-01-13 10:24:28 z dalšího zpracování na OÚ Ústrašín.
Důvod odmítnutí: Odůvodnění odmítnutí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně volejte na tel. č. 565 397 269

1. Oficiální název

Obec Ústrašín

2. Důvod a způsob založení

Obec Ústrašín vznikla 1.10.1990 jako právnická osoba na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje na pověřence jsou:

dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, Mariánské náměstí 718, 394 94, Černovice, IČO: 04225317, kontaktní osoba Ing. Jana Houšková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

6. IČO

00511269

7. DIČ

CZ00511269

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo podání žádostí.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.

Formuláře elektronické podatelny
Interaktivní HTML formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Hledej

Click to listen highlighted text!