Info

INFORMACE, POKYNY, POUČENÍ

 

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  1. jiných vykonávaných činnostech
  2. majetku nabytém v průběhu funkce
  3. příjmech, darech a závazcích.

Obsah pojmu "veřejný funkcionář" vymezuje §2 zákona č. 159/2006 Sb.
Registr oznámení vede evidenční orgán, kterým je v obci Ústrašín starosta obce.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Opisy a výpisy evidenční orgán žadatelům neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen "v elektronické podobě"). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy: jméno, příjmení, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. (Formulář žádosti o přístup do registru oznámení je ke stažení na závěr tohoto oddílu)
Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  3. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu

Osobní nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách Obecního úřadu v Ústrašíně.
Nahlížení do registru v elektronické podobě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje pracovník evidenčního orgánu (na základě podané žádosti a po ověření žádosti podané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počitače připojeného k veřejné datové síti.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a času poskytnutí informace.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

 

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Přestupku se dopustí ten, kdo

  1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  2. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Odkazy

Ke stažení ve formátu MS Word :
Formulář žádosti o přístup do registru oznámení